Bannerot Yin-Yang Complete
Bannerot Yin-Yang Complete
$99.99 $74.95
$99.99 $74.95

G008:
8" x 31.875"
Wheelbase: 14.25"
Nose: 6.875"
Tail: 6.55"

G009:
7.75" x 31.125"
Wheelbase: 13.8125"
Nose: 6.625"
Tail: 6.4875"